دانشمندان برای نخستین‌ بار از روی سلول‌های غیرزایشی منجمدشده موفق‌ به شبیه‌سازی موش شدند